Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของระบบโทรทัศน์วงจรปิด สายนำสัญญาณ ระบบกล้องจับภาพระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ขยายสัญญาณและแยกสัญญาณ การลดทอนสัญญาณการผสมสัญญาณ มาตรฐานระบบโทรทัศน์ อุปกรณ์ในการติดตั้ง การออกแบบและประเมินราคา การติดตั้ง การทดสอบ และบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด

จุดมุ่งหมายรายวิชา  1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและเทคนิคของระบบโทรทัศน์วงจร

                                  ปิดแบบแอนะลอก และแบบ IP

                               2.ออกแบบประมาณราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิดชนิดใช้สายและไร้สาย

                               3.ติดตั้งและทดสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด

                               4.ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด

   3 หน่วยกิต